Skip to content

برگزاری کارگاه لیزر با عنوان کاربرد دستگاه لیزر در طرح های تحقیقاتی

دوره اول کارگاه لیزر با عنوان کاربرد دستگاه لیزر در طرح های تحقیقاتی

دوره اول کارگاه لیزر با عنوان کاربرد دستگاه لیزر در طرح های تحقیقاتی با حضور اساتید و دانشجویان رشته دندانپزشکی با هدف ایجاد ارتقای سطوح دانشی کار با دستگاه های آزمایشگاهی توسط مرکز تحقیقات دندانپزشکی برگزار گردید که در این دوره سرکار خانم دکتر هوشیاری به عنوان مدرس این کارگاه توضیحات کاربردی و تئوری کار با دستگاه را شرح دادند.