Skip to content

اولویت های پژوهشی

1-مطالعات روی مواد دندانی و روش های نوین در دندانپزشکی ترمیمی

2-کاربرد لیزر دردندانپزشکی

3-کاربرد نانوتکنولوژی دردندانپزشکی

4-مطالعات اپیدمیولوژیک درحیطه دندانپزشکی

5-کاربرد تب سنتی و گیاهی در ضایعات مخاط دهان و یا بیماری های پریودنتال

6-کاربرد CBCTدرحیطه دندانپزشکی