Skip to content

معرفی مرکز

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی مرتبط با علوم دندانپزشکی در تاریخ بیست ویکم اردیبهشت سال 1399 با اخذ موافقت اصولی شروع به فعالیت نمود.این مرکز در دانشکده دندانپزشکی (مجتمع پیامبر اعظم-طبقه دوم)بوده  که در حال بسترسازی مناسب زیرساخت های خود می باشد.امید است که با لطف وعنایت خداوند متعال ومشارکت همکاران هیات علمی دانشکده دندان پزشکی موفق به اخذ موافقت قطعی درآینده نزدیک گردد.