Skip to content

ماموریت

1-استفاده بهینه از منابع موجود

2- فراهم نمودن همکاری های درون بخشی و بیرون بخشی

3-تلاش در جهت فراهم نمودن توسعه طرح های تحقیقاتی و مقالات مرتبط

4-پیگیری و فراهم نمودن زمینه مناسب در خصوص اخذ موافقت قطعی مرکز