Skip to content

چشم انداز

1-تولید،پیشرفت و انتشاردانش دندانپزشکی به منظوراستفاده حرفه ای و کاربرد آن در جامعه

2-توسعه تحقیقات دانش دنداپزشکی درسطح جامعه

3-ارتقای سلامت دهان با بهره گیری ازامکانات موجود