Skip to content

تجهیز آزمایشگاه

رئیس مرکز تحقیقات دندانپزشکی از خرید دستگاه استریومیکروسکوپ برای آزمایشگاه مرکز تحقیقات دندانپزشکی خبر داد.

رئیس مرکز تحقیقات دندانپزشکی از خرید دستگاه استریومیکروسکوپ برای آزمایشگاه مرکز تحقیقات دندانپزشکی خبر داد.

سرکار خانم دکتر ملانیا با بیان این مطلب افزود: با لطف خداوند متعالی و با همکاری و مساعدت معاونت تحقیقات و فنآوری و پیگیری های کارشناس محترم مرکز این دستگاه از سوی معاونت محترم تحقیقات خریداری و به مرکز تحقیقات دندانپزشکی تحویل داده شد تا از این پس طرح های مرتبط کار با این دستگاه در این مرکز توسط اساتید محترم و دانشجویان عزیز صورت گیرد.