Skip to content

پیام رئیس مرکز تحقیقات دندانپزشکی

تجارب و علاقمندی اعضاء و در نظر گرفتن اولویت های منطقه ای...

پیام رئیس مرکز تحقیقات دندانپزشکی:
تجارب و علاقمندی اعضاء و در نظر گرفتن اولویت های منطقه ای پیرامون تحقیقات مرتبط با سلامت دهان و دندان حیطه کاری این مرکز را تعیین می کند. انجام مطالعاتی در جهت ارزیابی کیفیت، تعیین راهکارهای بهبود و ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان و تعیین نقش آنها در سلامت جامعه از فعالیت های این مرکز خواهد بود. امید است که با لطف و عنایت خداوند متعال و مشارکت همکاران هیات علمی دانشکده دندانپزشکی موفق به اخذ موافقت قطعی در آینده نزدیک گردد.